ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
หมวด : วิทยาการเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
ยอดคงเหลือ : 5
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมายของแมคคาทรอนิกส์ ตัวขับเคลื่อนแบบต่างๆ แบบจำลองระบบทางคณิตศาสตร์ ตัวตรวจรู้และตัวแปลง การปรุงแต่งสัญญาณ ดิจิตอลลอจิก ไมโครโปรเซสเซอร์ ภาษาซี พีแอลซี การวิเคราะห์ผลตอบสนองของระบบ และเครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติแบบป้อนกลับ ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ