ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 3
หมวด : วิทยาการเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รศ.บุญชัด เนติศักดิ์
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาและข้อมูลประกอบภาพจริงที่ทันสมัย ครอบคลุมในเรื่องของแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในเครื่องรับโทรทัศน์สีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เจาะลึกแหล่งจ่ายไฟตรง SMPS อย่างละเอียด แหล่งจ่าย SOPS แบบต่างๆ ทั้งแบบกราวด์ร้อนและกราวด์เย็น การสวิตชิ่งด้วยเพาเวอร์มอสเฟตและโมดุลเพาเวอร์สวิตชิ่ง และการสแตนบายด์แบบต่างๆ รวมถึงการจ่ายไฟด้วยวิธีสวิตช์คาพาซิเตอร์ เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์สีชั้นสูง ใช้เพื่อการศึกษาด้วยตนเองหรือใช้เป็นคู่มือซ่อม ในภาคปฏิบัติประกอบด้วยการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่จุดต่างๆ ของแหล่งจ่ายไฟ การตรวจวัดการเสียของอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแต่ละตัว การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง ขั้นตอนวิธีการเข้าถึงเสียที่ถูกต้อง รวมถึงแนวทางการตรวจซ่อมอาการเสียที่เกิดเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟของเครื่องรับโทรทัศน์ SAMSUNG, LG, SONY (WEGA), PHILIPS และ THOMSOM